Pylon Damper

OEM P/N

J-9797-6

Airframe P/N

204-031-920-003

Sub-Assembly P/N

-

Inquire

Rotary Damper

OEM P/N

SGT520-6

Airframe P/N

204-010-937-007

Sub-Assembly P/N

-

Inquire

Tail Rotor Servo

OEM P/N

1660-17

Airframe P/N

204-076-053-001

Sub-Assembly P/N

-

Inquire

Tail Rotor Servo

OEM P/N

1660-17

Airframe P/N

204-076-053-005

Sub-Assembly P/N

-

Inquire

Tail Rotor Servo

OEM P/N

1660-19

Airframe P/N

204-076-053-003

Sub-Assembly P/N

-

Inquire

Tail Rotor Servo

OEM P/N

1660-19

Airframe P/N

204-076-053-007

Sub-Assembly P/N

-

Inquire

Tail Rotor Servo

OEM P/N

1660-23

Airframe P/N

204-076-053-009

Sub-Assembly P/N

-

Inquire

Tail Rotor Servo

OEM P/N

1660-23

Airframe P/N

204-076-053-011

Sub-Assembly P/N

-

Inquire

Tail Rotor Servo

OEM P/N

1660-25

Airframe P/N

204-076-053-015

Sub-Assembly P/N

-

Inquire